O nama

Nekoliko reči o Školi?


Škola za Evropske Integracije je projekt koji je počeo 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS) i primenjen od Kosovske fondacije za civilno društvo (KCSF). Cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta kosovskog društva o Evropskoj ungji i o procesu evropskih integracija. 

Dosadašnje aktivnosti Škole za evropske integracije


Do sada Škola za evropske integracije je pružala jedan poseban program školovanja o istorijatu, institucijama, pravnom okviru, politikama i procesima EU, o Evropi kao jednom globalnom partneru, kao i o budućnosti regiona unutar porces evropskih integracija, sa posebnim osvrtom na odnose između Kosova i EU. Glavni cilj Škole je postignut putem poboljšanja nivoa znanja i svesti među učesnicima o evropskim spoznajama i politikama, tako da bi preneli u upotrebili ta znanja u njihovim radnim mestima.   

Tokom sedam godina njenog postojanja, Školu su pohađali 14 generacija sa ukupno 820 diplomiranih učesnika u raznim sektorima, kao što je javna administracija, civilno društvo, mediji, razne profesionalne organizacije i međunarodne kancelarije na Kosovu. Ova grupa diplomiranih predstavlja jednu dobru stukturu ljudi sa kojima se može raditi i nadalje da bi se poboljšali kapaciteti i sveli na jedan viši nivo. Uprkos postojećim aktinvostima, na Kosovu još postoji potreba o bazičnim saznanjima o Evropskoj uniji, njenim institucijama i o glavnim politikama koje regulišu odnose između Kosova i EU. S toga, počevši od Septembra 2012. godine, Škola će organizovati novi ciklus radionica, podeljenih na dva modula, naime na bazični i na napredni modul, da bi ispunila potrebe dveju grupa.

Kratke Informacije

POZIV ZA APLIKACIJU - ŠKOLA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE  Septembar – Decembar 2014

Škola za evropske integracije (www.shkollaeuropiane.org) je projekat koji je osnovan 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS (www.kfos.org) i koji se primenjuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo - KCSF (www.kcsfoundation.org).

Do sada je Škola za evropske integracije pružala jedan specifičan program obrazovanja o istorijatu, ustanovama, pravnom okviru, politikama i procesima EU, o Evropi kao jednom globalnom igraču, kao i o budućnosti regiona unutar procesa evropskih integracija, sa specifičnim osvrtom na odnosima između Kosova i EU. Opšti cilj ove Škole je priprema budućih lidera i njihovo razumevanje izazova evropskih integracija. Glavni cilj ove Škole je postignut putem podizanja nivoa saznanja i svesti učesnika o evropskim pitanjima i politikama i njihovo upotrebljavanje u njihovim dotičnim radnim mestima. Tokom deset godina njenog postojanja, Školu su pohađali ukupno oko 1000 učesnika u raznim sektorima, kao što je javna administracija, civilno društvo, mediji, razne profesionalne organizacije i međunarodne kancelarije na Kosovu.   

Novi razvoji u Evropskoj Uniji, stupanje na snagu Lisabonskog ugovora, potrebe za istraživačko novinarstvo u oblasti EU, povećanje odgovornosti i mogućnosti na lokalnom nivou, programiranje i sprovođenja finansijskog okvira 2014-2020, kao i intenziviranje EU agende u našoj zemlji , su elementi koji će uticati na novi format škole. Počevši od ove godine, škola će ponuditi aktivnosti u više nivoa, specijalno dizajniranih za različite grupe u zavisnosti od nivoa predznanja. Među aktivnostima koje će biti ponuđene u školi u 2014 su: 1 ) Otvorena Predavanja , 2 ) Nagrada za najbolji novinarsko istraživani izveštaj u oblasti evropskih integracija 3 ) Osnovne module za obuke u male grupe , i 4 ) Specifične radionice za obuku na osnovu potreba lokalne administracije.

Škola nudi osnovni modul sa 4 radionice za sve  zainteresovane učesnike. Otvaranje seminara  se održava na Draču , dok su ostale radionice održane u Prištini. Ova grupa će imati ukupno 20 odabranih učesnika. Konkurs je otvoren za učesnike, pripadnike svih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Prioritet u izboru će biti dato kandidatima koji pokazuju da će znanj i učešće pomoći organizaciju u kojoj radi. Projekat se finansira od strane KFOS-a potom je besplatan za sve učesnike.

Aplikacija treba imati sve dole navedene dokumente:
1)    Obrazac za aplikaciju popunjen preko interneta (internet strana www.shkollaeuropiane.org )
2)    Profesionalni rezime – CV (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
3)    Motivaciono pismo za učešće (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
4)    Preporuka za ovu Školu – potpisana i opečaćena od poslodavca.

Rok za aplikaciju za bazični modul je 12 Septembar, 2014 (petak)  14:00 časova.

Samo odabrani kandidati će se kontaktirati putem e-maila. Detaljnije informacije o projektu se mogu naći na internet strani Škole www.shkollaeuropiane.org ili svakog radnog dana od 10:00 – 12:00 časova preko telefona:  038 248 636 ili preko e-maila  [email protected].