Šta je Škola?

“Škola za Evropske Integracije” je projekat koji nudi jedinstveni program za trajno prosvecivanje o ideji, istorijskim, politickim i ekonomskim karakteristikama EU, pravnom okviru EU, politikama i smernicama procesa u EU, Evropi kao globalnom igracu i perspektivi regiona i Kosova za Evropsku Integraciju.

Krajnji cilj “Škole za Evropske Integracije” (ŠEI) je da pripremi kosovsko društvo da se upozna sa izazovima Evropske Integracije. Opšta namera škole je da podigne nivo obaveštenosti i  znacaja medu stanovništvom o Evropskim pitanjima i da promoviše evropske vrednosti u društvu. Glavni cilj ŠEI je da približi vec afirmisane i mlade kosovske lidere da saznaju o procesu Evropske Integracije i shodno tome da prenesu steceno iskustvo na svoju radnu sredinu.

Škola okuplja oko 60 ucesnika, dva puta sedmicno, u periodu od jednog semestra. Predavanja se održavaju kao dvosatni seminari. Svako predavanje donosi neki interesantni i važni aspekt procesa Evropske Integracije i popraceno je diskusijama. Predavanja se oržavaju na engleskom i albanskom jeziku, uz osiguran prevod. Škola je organizovana u skladu sa akedemskom godinom, tako da buduce generacije ce krenuti u prolece i jesen svake godine.

Da bi obogatili program, organizatori Škole pozivaju glavne i odgovorne osobe koje se bave politikom i donose odluke o buducim smernicama na otvorena predavanja da bi predstavili  važna pitanja na polju Evropske Integracije. Osim toga, oko sredine programa se organizuje regionalna konferencija da bi se razmenila znanja i da bi se ucesnici programa mogli upoznati sa iskustvima zemalja u regionu i da bi saznali o njihovom putu prema Evropskoj Integraciji.

Ovaj projekat je poceo u 2005 godini i do sada su 10 generacija diplomirali.
 

Kratke Informacije

POZIV ZA APLIKACIJU - ŠKOLA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE  Septembar – Decembar 2014

Škola za evropske integracije (www.shkollaeuropiane.org) je projekat koji je osnovan 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS (www.kfos.org) i koji se primenjuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo - KCSF (www.kcsfoundation.org).

Do sada je Škola za evropske integracije pružala jedan specifičan program obrazovanja o istorijatu, ustanovama, pravnom okviru, politikama i procesima EU, o Evropi kao jednom globalnom igraču, kao i o budućnosti regiona unutar procesa evropskih integracija, sa specifičnim osvrtom na odnosima između Kosova i EU. Opšti cilj ove Škole je priprema budućih lidera i njihovo razumevanje izazova evropskih integracija. Glavni cilj ove Škole je postignut putem podizanja nivoa saznanja i svesti učesnika o evropskim pitanjima i politikama i njihovo upotrebljavanje u njihovim dotičnim radnim mestima. Tokom deset godina njenog postojanja, Školu su pohađali ukupno oko 1000 učesnika u raznim sektorima, kao što je javna administracija, civilno društvo, mediji, razne profesionalne organizacije i međunarodne kancelarije na Kosovu.   

Novi razvoji u Evropskoj Uniji, stupanje na snagu Lisabonskog ugovora, potrebe za istraživačko novinarstvo u oblasti EU, povećanje odgovornosti i mogućnosti na lokalnom nivou, programiranje i sprovođenja finansijskog okvira 2014-2020, kao i intenziviranje EU agende u našoj zemlji , su elementi koji će uticati na novi format škole. Počevši od ove godine, škola će ponuditi aktivnosti u više nivoa, specijalno dizajniranih za različite grupe u zavisnosti od nivoa predznanja. Među aktivnostima koje će biti ponuđene u školi u 2014 su: 1 ) Otvorena Predavanja , 2 ) Nagrada za najbolji novinarsko istraživani izveštaj u oblasti evropskih integracija 3 ) Osnovne module za obuke u male grupe , i 4 ) Specifične radionice za obuku na osnovu potreba lokalne administracije.

Škola nudi osnovni modul sa 4 radionice za sve  zainteresovane učesnike. Otvaranje seminara  se održava na Draču , dok su ostale radionice održane u Prištini. Ova grupa će imati ukupno 20 odabranih učesnika. Konkurs je otvoren za učesnike, pripadnike svih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Prioritet u izboru će biti dato kandidatima koji pokazuju da će znanj i učešće pomoći organizaciju u kojoj radi. Projekat se finansira od strane KFOS-a potom je besplatan za sve učesnike.

Aplikacija treba imati sve dole navedene dokumente:
1)    Obrazac za aplikaciju popunjen preko interneta (internet strana www.shkollaeuropiane.org )
2)    Profesionalni rezime – CV (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
3)    Motivaciono pismo za učešće (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
4)    Preporuka za ovu Školu – potpisana i opečaćena od poslodavca.

Rok za aplikaciju za bazični modul je 12 Septembar, 2014 (petak)  14:00 časova.

Samo odabrani kandidati će se kontaktirati putem e-maila. Detaljnije informacije o projektu se mogu naći na internet strani Škole www.shkollaeuropiane.org ili svakog radnog dana od 10:00 – 12:00 časova preko telefona:  038 248 636 ili preko e-maila  [email protected].