Program

Potreba raznih kategorija za bazičnim i naprednim spoznanjima iz oblasti evropskih integracija svakim danom je sve viša. Uprkos predavanjima o obukama koje se uglavnom organizuju ad hok od raznih porjekta tehničke podrške, još uvek je prisutna potreba za jednim strukturiranim i stalnim programom kao što je ovaj organizovan od Škole za evropske integracije. Trenutno ali i bliskoj budućnosti, naročito su važni specijalizovani moduli, namenjeni namenjeni specifičnoj audijenciji, kojoj su potrebna dublja saznanja. Šta više, tzreba postojati mogućnost odabora modula iz oblasti evropskih integracija, gde svaki ulesnik milsi da nmu trebaju dodatna znanja.   

Oslanjajući se na mrežu domaćih, regionalnih i predavača sa EU, kao i na iskustvo rada sa heterogenim grupama i na organizaciji raznih modula za poboljšanje kapaciteta u oblasti evropskih integracija, počevši od Septembra 2012.godine, Škola će organizovati specijalizovane jednodnevne ili dvodnevne radionice gde se mogu učlaniti novi učesnici ali i diplomirani iz ranijih generacija Škole.

Počevši od semestra Septembar - Decembar 2012.godine, Škola će održati bazične i napredne module, kao i jednu godišnju konferenciju. Bazične radionice o EU će biti otovorene za sve zainteresovane, dok su specifične i napredne radionice nemenjene samo za one koji su već diplomirali u Školi i eksperte dotičnih oblasti. Godišnja konferencija će se organizovati sa pozivnicama, ali će ista biti otvorena i za sve zainteresovane iz relevantnih polja.  

Slično prošlim godinama, konkur za aplikaciju se otvara u agvustu i u januaru, dok se odabir o početak bazičnog modula vrši u Septembru (za jesensku grupu) i u februaru (za prolećnu grupu).         

Za 2012. Godinu Škola će objaviti otvoren konkurs za sve zainteresovane tokom kraja Avgusta. Proces apliciranja će se upravljati preko službene stranice interneta škole. Apliciranje će biti specifično za svaki modul, naime radionicu.  

Kratke Informacije

POZIV ZA APLIKACIJU - ŠKOLA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE  Septembar – Decembar 2014

Škola za evropske integracije (www.shkollaeuropiane.org) je projekat koji je osnovan 2005.godine od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo - KFOS (www.kfos.org) i koji se primenjuje od strane Kosovske fondacije za civilno društvo - KCSF (www.kcsfoundation.org).

Do sada je Škola za evropske integracije pružala jedan specifičan program obrazovanja o istorijatu, ustanovama, pravnom okviru, politikama i procesima EU, o Evropi kao jednom globalnom igraču, kao i o budućnosti regiona unutar procesa evropskih integracija, sa specifičnim osvrtom na odnosima između Kosova i EU. Opšti cilj ove Škole je priprema budućih lidera i njihovo razumevanje izazova evropskih integracija. Glavni cilj ove Škole je postignut putem podizanja nivoa saznanja i svesti učesnika o evropskim pitanjima i politikama i njihovo upotrebljavanje u njihovim dotičnim radnim mestima. Tokom deset godina njenog postojanja, Školu su pohađali ukupno oko 1000 učesnika u raznim sektorima, kao što je javna administracija, civilno društvo, mediji, razne profesionalne organizacije i međunarodne kancelarije na Kosovu.   

Novi razvoji u Evropskoj Uniji, stupanje na snagu Lisabonskog ugovora, potrebe za istraživačko novinarstvo u oblasti EU, povećanje odgovornosti i mogućnosti na lokalnom nivou, programiranje i sprovođenja finansijskog okvira 2014-2020, kao i intenziviranje EU agende u našoj zemlji , su elementi koji će uticati na novi format škole. Počevši od ove godine, škola će ponuditi aktivnosti u više nivoa, specijalno dizajniranih za različite grupe u zavisnosti od nivoa predznanja. Među aktivnostima koje će biti ponuđene u školi u 2014 su: 1 ) Otvorena Predavanja , 2 ) Nagrada za najbolji novinarsko istraživani izveštaj u oblasti evropskih integracija 3 ) Osnovne module za obuke u male grupe , i 4 ) Specifične radionice za obuku na osnovu potreba lokalne administracije.

Škola nudi osnovni modul sa 4 radionice za sve  zainteresovane učesnike. Otvaranje seminara  se održava na Draču , dok su ostale radionice održane u Prištini. Ova grupa će imati ukupno 20 odabranih učesnika. Konkurs je otvoren za učesnike, pripadnike svih etničkih zajednica koje žive na Kosovu. Prioritet u izboru će biti dato kandidatima koji pokazuju da će znanj i učešće pomoći organizaciju u kojoj radi. Projekat se finansira od strane KFOS-a potom je besplatan za sve učesnike.

Aplikacija treba imati sve dole navedene dokumente:
1)    Obrazac za aplikaciju popunjen preko interneta (internet strana www.shkollaeuropiane.org )
2)    Profesionalni rezime – CV (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
3)    Motivaciono pismo za učešće (na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku)
4)    Preporuka za ovu Školu – potpisana i opečaćena od poslodavca.

Rok za aplikaciju za bazični modul je 12 Septembar, 2014 (petak)  14:00 časova.

Samo odabrani kandidati će se kontaktirati putem e-maila. Detaljnije informacije o projektu se mogu naći na internet strani Škole www.shkollaeuropiane.org ili svakog radnog dana od 10:00 – 12:00 časova preko telefona:  038 248 636 ili preko e-maila  [email protected].