Për ne

Çka është Shkolla?


Shkolla për Integrim Europian (SHIE) është një projekt i filluar në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), qëllimi i të cilit është ngritja e kapaciteteve dhe informimi i drejtë i shoqërisë kosovare mbi Bashkimin Europian dhe procesin e integrimit europian të Kosovës.

Historiku i Shkollës për Integrim Europian (SHIE)


Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të ngritjes së njohurive mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një faktor global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të integrimit europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE.  Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës është përgatitja e liderëve të ardhshëm që  kuptojnë sfidat e integrimit europian. Ky qëllim është arritur në masë të madhe duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane, rrjedhimisht duke i bërë të gatshëm që njohuritë e fituara t’i transferojnë dhe përdorin në punën e tyre.  

Shkolla  funksionon prej mëse 10 vitesh. Për gjatë ekzistencës së saj, Shkollën e kanë vijuar 17 gjenerata me mbi 1000 të pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm si, administrata publike, shoqëria civile, mediet, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale, organizata dhe zyre ndërkombëtare në Kosovë, etj. Megjithatë, në Kosovë vazhdon të ketë nevojë për njohuri bazë mbi Bashkimin Europian, institucionet e BE-së dhe politikat kyçe që rregullojnë marrëdhëniet Kosovë – BE.

Info të shkurta

FTESË PËR APLIKIM - SHKOLLA PËR INTEGRIM EUROPIAN Shtator – Dhjetor 2014

Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur  - KFOS (www.kfos.org)  dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile - KCSF (www.kcsfoundation.org).

Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën legjislative, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një lojtar global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të Integrimit Europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE.  Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës është të përgatisë liderët e ardhshëm të kuptojnë sfidat e Integrimit Europian. Qëllimi kryesor i shkollës është arritur duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane dhe rrjedhimisht të transferojnë dhe përdorin njohuritë e fituara në ambientin e tyre punues. Për gati dhjetë vite të ekzistencës së saj, Shkollën e kanë vijuar rreth 1000 pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm si administrata publike, shoqëria civile, mediat, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale dhe zyret ndërkombëtare në Kosovë.

Zhvillimet në Bashkimin Europian, hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, nevojat për gazetari hulumtuese nga fusha e BE-së, ngritja e përgjegjsive dhe mundësive në nivelin lokal, programimi dhe zbatimi i Kornizës financiare 2014-2020, si dhe intensifikimi i kësaj agjende në vendin tonë, janë elemente që do të ndikojnë në formatin e ri të Shkollës. Duke filluar nga ky vit, Shkolla do të ofrojë aktivitete në disa nivele, të dizajnuara enkas për grupe të ndryshme varësisht nga niveli i njohurive paraprake. Ndër aktivitetet që do të ofrohen nga Shkolla gjatë vitit 2014 janë: 1) Ligjërata të hapura, 2) Çmimi për punimin më të mirë hulumtues-gazetaresk nga fusha e integrimit europian; 3) Module bazike të trajnimit për grupe të vogla; dhe 4) Punëtori e trajnime specifike të bazuara në nevojat e artikulara nga vetë administrata lokale.

Shkolla ofron 1 modul bazik me 4 punëtori që ofrohet për të gjithë të interesuarit e rinj. Seminari hapës mbahet në Durrës, derisa punëtoritë tjera mbahen në Prishtinë. Ky grup do të ketë gjithsej 20 pjesëmarrës të përzgjedhur. Konkursi është i hapur për të interesuarit e të gjitha komuniteteve etnike që jetojnë në Kosovë. Përparësi në përzgjedhje do të kenë kandidatët të cilët dëshmojnë se pjesëmarrja do ti ndihmojë me njohuri organizatës në të cilën ai/ajo punon. Projekti financohet nga KFOS dhe ofrohet falas për pjesëmarrësit.

Aplikacioni bëhet online dhe duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e mëposhtme:
1)    Formulari për aplikim i plotësuar online (webfaqja www.shkollaeuropiane.org )
2)    Rezyme profesionale – CV (shqip, serbisht ose anglisht)
3)    Letër motivimi për pjesëmarrje (shqip, serbisht ose anglisht)
4)    Letër rekomandimi e dedikuar për këtë shkollë – nënshkruar dhe e vulosur nga punëdhënësi.

Afati për aplikim për modulin bazik është 12 shtator, 2014 (e Premte)  ora 14:00

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen me e-mail. Informata më të hollësishme për projektin mund të mirren në web faqen e shkollës www.shkollaeuropiane.org ose çdo ditë pune prej orës 10:00 – 12:00 në tel. 038/ 248 - 636 ose përmes emailit [email protected]