Për ne

Çka është Shkolla?


Shkolla për Integrim Europian është një projekt i inicuar në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), qëllimi i të cilit është ngritja e kapaciteteve dhe informimi i drejtë i shoqërisë kosovare mbi Bashkimin Europian dhe procesin e integrimit europian të Kosovës.

Shkolla për Integrim Europian deri më tani


Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën legjislative, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një lojtar global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të integrimit europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE.  Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës ka qenë të përgatisë liderët e ardhshëm të kuptojnë sfidat e Integrimit Europian. Qëllimi kryesor i shkollës është arritur duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane dhe rrjedhimisht të transferojnë dhe përdorin njohuritë e fituara në ambientin e tyre punues. 

Për gjatë ekzistencës së saj, Shkollën e kanë vijuar 17 gjenerata (gati 10 vite) dhe rreth 1000 të diplomuar nga sektorë të ndryshëm si administrata publike, shoqëria civile, mediat, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale, organizatat dhe zyret ndërkombëtare në Kosovë, etj. Ky grup i të diplomuarëve paraqet një strukturë të mirë të njerëzve me të cilët mund të punohet edhe më tutje për të ngritur kapacitetet në një nivel më të avancuar. Megjithatë, në Kosovë vazhdon të ketë nevojë për njohuri bazë mbi Bashkimin Europian, institucionet e BE-së dhe politikat kyqe që rregullojnë marrëdhëniet Kosovë – BE.

Zhvillimet në Bashkimin Europian, hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, ofrimi i mundësive për të nënshkruar marrëveshje kontraktuale mes Kosovës dheBE-së, nevojat për gazetari hulumtuese nga fusha e BE-së, programimi dhe zbatimi i Kornizës financiare 2014-2020, si dhe intensifikimi i kësaj agjende në vendin tonë, janë elemente që do të ndikojnë në formatin e ri të Shkollës. Duke filluar nga ky vit, Shkolla do të ofrojë aktivitete në disa nivele, të dizajnuara enkas për fillestarë apo studime më të thelluara, ku mund të aplikojnë të diplomuarit e programeve tona dhe të interesuar të tjerë, varësisht nga niveli i njohurive paraprake.

Ndër aktivitetet që do të ofrohen nga Shkolla gjatë vitit 2014 janë:

  • Ligjëratat e hapura me ligjërues eminentë nga Bashkimi Europian;
  • Çmimi për punimin më të mirë hulumtues-gazetaresk nga fusha e integrimit europian;
  • Module bazike të trajnimit për grupe të përzgjedhura; dhe
  • Trajnime specifike të bazuara në nevojat e artikulara nga vetë administrata lokale.


Info të shkurta