Për ne

Çka është Shkolla?


Shkolla për Integrim Europian (SHIE) është një projekt i filluar në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), qëllimi i të cilit është ngritja e kapaciteteve dhe informimi i drejtë i shoqërisë kosovare mbi Bashkimin Europian dhe procesin e integrimit europian të Kosovës.

Historiku i Shkollës për Integrim Europian (SHIE)


Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të ngritjes së njohurive mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një faktor global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të integrimit europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE.  Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës është përgatitja e liderëve të ardhshëm që  kuptojnë sfidat e integrimit europian. Ky qëllim është arritur në masë të madhe duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane, rrjedhimisht duke i bërë të gatshëm që njohuritë e fituara t’i transferojnë dhe përdorin në punën e tyre.  

Shkolla  funksionon prej mëse 10 vitesh. Për gjatë ekzistencës së saj, Shkollën e kanë vijuar 17 gjenerata me mbi 1000 të pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm si, administrata publike, shoqëria civile, mediet, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale, organizata dhe zyre ndërkombëtare në Kosovë, etj. Megjithatë, në Kosovë vazhdon të ketë nevojë për njohuri bazë mbi Bashkimin Europian, institucionet e BE-së dhe politikat kyçe që rregullojnë marrëdhëniet Kosovë – BE.

Info të shkurta

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin Bazik, mars-prill 2017. Lista e pjesëmarrësve.

Prej kohës kur u shpall thirrja për aplikim në Modulin Bazik të Shkollës, pati një interesim të vecantë. Mes dhjetëra aplikuesve komisioni përzgjodhi kanditatët të cilët plotësonin kriteret përkatëse, ku kujdes të vecantë në përzgjedhje iu kushtua përfshirjes të të gjitha segmenteve të shoqërisë.

Në vijim të procedurave për regjistrim kandidatët e përzgjedhur janë të lutur që nga data 20 mars 2017, prej orës 12:00, të paraqiten pranë zyrave të KCSF (adresa: Fazli Greiqevci 55, 10000, Prishtinë) për:

  • Nënshkrimin e  marrëveshjes për pjesëmarrje. Kjo është nje marrëveshje që lidhet mes kandidatëve të përzgjedhur dhe Shkollës për Integrim Europian.

  • Dorëzimin e  kopjes origjinale të konfirmim për lirim nga puna (kliko për ta shkarkuar) dokument i cili duhet plotësuar, vulosur dhe nënshkruar nga punëdhënësi. Ky dokument tregon që organizata/instiucioni ështe dakort me vijueshmërinë e kandidatit në të gjitha punëtoritë e Modulit Bazik. Plotësimi i këtij dokumenti është i detyrueshëm për regjistrim, dhe  kopja origjinale duhet dorëzuar brenda afatit.

  • Dorëzimin e 1 fotografie e cila do ti bashkangjitet dosjes të secilit kandidat.


Data e fundit për dorëzimin e dokumentave te lartpërmendura dhe nënshkrimit të kontratës është 24 mars 2017, e premte, ora 12:00.

Shënim: Për cdo komunikim apo informacion më të detajuar ju lutem na shkruani në [email protected] ose na telefononi në  038 248 636 dhe 038 248 643 çdo ditë pune nga ora 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 16:00.