Ftesë për aplikim

ÇMIMI PËR ARTIKULLIN MË TË MIRË HULUMTUES - GAZETARESK NGA FUSHA E INTEGRIMIT EUROPIAN


Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS (www.kfos.org)  dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org). Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, procesin e vendimmarrjes, politikat kyçe të BE-së, si dhe kornizën e BE-së për zgjerim drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE. 

Zhvillimet në Bashkimin Europian, hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, nevojat për gazetari hulumtuese nga fusha e BE-së, ngritja e përgjegjësive dhe mundësive në nivelin lokal, programimi dhe zbatimi i Kornizës financiare 2014-2020, si dhe intensifikimi i kësaj agjende në vendin tonë, janë elemente që kanë ndikuar në formatin e ri të Shkollës. Duke filluar nga ky vit, Shkolla do të ofrojë aktivitete në disa nivele, të dizajnuara enkas për grupe specifike varësisht nga interesi dhe niveli i njohurive paraprake. Ndër aktivitetet që do të ofrohen nga Shkolla gjatë vitit 2014 ështe edhe Çmimi për artikullin më të mirë hulumtues-gazetaresk nga fusha e integrimit europian.

Të gjithë gazetarët e interesuar, e që janë të punësur në mediet kosovare, ftohen që të aplikojnë me një shkrim/artikull autorial, të botuar në mediet e shkruara. Për garë do të merren parasysh vetëm reportazhet dhe artikujt hulumtues, derisa do të përjashtohen temat ditore. Temat që do të vlerësohen lart kryesisht kanë të bëjnë me rrugën e Kosovës drejt BE-së, me përmbushjen e kritereve politike, ekonomike dhe të standarve të BE-së, me sfidat në nënshkrimin e marrëveshjeve kontraktuale, përfitimi nga programet e komunitetit dhe tema të tjera që lidhen me perspektivën europiane të Kosovës.

Shkrimet e botuara prej 1 prillit deri më 20 tetor 2014 mund të hyjnë në garë. Komisioni përzgjedhës i përbërë nga 3 anëtarë, gazetarë me përvojë dhe njohës të fushës, do të bëjnë vlerësimin e shkrimeve. Për hir të lehtësimit të procesit të vlerësimit të shkrimeve nga komisioni përzgjedhës, kandidatëve u sugjerohet që të mos e presin afatin e fundit për aplikim. Shpërblimi për fituesin përmban çmimin si mirënjohje dhe një vizitië studimore disaditore në Bruksel.

Afati për aplikim është 1 nëntor 2014.

1. APLIKACIONI
2. KUSHTET E PËRGJITHSHME

Shkrimet e botuara së bashku me formularin e plotësuar duhet të dërgohen në e-mailin [email protected]. Po ashtu, aplikacionet duhet dorëzuar në zarf  tek adresa:

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF
Rruga “Fazli Grajçevci” 4/a
10 000 Prishtinë


Informata më të hollësishme për ftesën, për aplikime dhe për çmimin mund të merren çdo ditë pune prej orës 9:00 – 16:00, në tel. 038/ 248 – 636, si dhe përmes e-mailit në [email protected]
 

Info të shkurta

FTESË PËR APLIKIM - SHKOLLA PËR INTEGRIM EUROPIAN Shtator – Dhjetor 2014

Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur  - KFOS (www.kfos.org)  dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile - KCSF (www.kcsfoundation.org).

Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën legjislative, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një lojtar global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të Integrimit Europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE.  Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës është të përgatisë liderët e ardhshëm të kuptojnë sfidat e Integrimit Europian. Qëllimi kryesor i shkollës është arritur duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane dhe rrjedhimisht të transferojnë dhe përdorin njohuritë e fituara në ambientin e tyre punues. Për gati dhjetë vite të ekzistencës së saj, Shkollën e kanë vijuar rreth 1000 pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm si administrata publike, shoqëria civile, mediat, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale dhe zyret ndërkombëtare në Kosovë.

Zhvillimet në Bashkimin Europian, hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, nevojat për gazetari hulumtuese nga fusha e BE-së, ngritja e përgjegjsive dhe mundësive në nivelin lokal, programimi dhe zbatimi i Kornizës financiare 2014-2020, si dhe intensifikimi i kësaj agjende në vendin tonë, janë elemente që do të ndikojnë në formatin e ri të Shkollës. Duke filluar nga ky vit, Shkolla do të ofrojë aktivitete në disa nivele, të dizajnuara enkas për grupe të ndryshme varësisht nga niveli i njohurive paraprake. Ndër aktivitetet që do të ofrohen nga Shkolla gjatë vitit 2014 janë: 1) Ligjërata të hapura, 2) Çmimi për punimin më të mirë hulumtues-gazetaresk nga fusha e integrimit europian; 3) Module bazike të trajnimit për grupe të vogla; dhe 4) Punëtori e trajnime specifike të bazuara në nevojat e artikulara nga vetë administrata lokale.

Shkolla ofron 1 modul bazik me 4 punëtori që ofrohet për të gjithë të interesuarit e rinj. Seminari hapës mbahet në Durrës, derisa punëtoritë tjera mbahen në Prishtinë. Ky grup do të ketë gjithsej 20 pjesëmarrës të përzgjedhur. Konkursi është i hapur për të interesuarit e të gjitha komuniteteve etnike që jetojnë në Kosovë. Përparësi në përzgjedhje do të kenë kandidatët të cilët dëshmojnë se pjesëmarrja do ti ndihmojë me njohuri organizatës në të cilën ai/ajo punon. Projekti financohet nga KFOS dhe ofrohet falas për pjesëmarrësit.

Aplikacioni bëhet online dhe duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e mëposhtme:
1)    Formulari për aplikim i plotësuar online (webfaqja www.shkollaeuropiane.org )
2)    Rezyme profesionale – CV (shqip, serbisht ose anglisht)
3)    Letër motivimi për pjesëmarrje (shqip, serbisht ose anglisht)
4)    Letër rekomandimi e dedikuar për këtë shkollë – nënshkruar dhe e vulosur nga punëdhënësi.

Afati për aplikim për modulin bazik është 12 shtator, 2014 (e Premte)  ora 14:00

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen me e-mail. Informata më të hollësishme për projektin mund të mirren në web faqen e shkollës www.shkollaeuropiane.org ose çdo ditë pune prej orës 10:00 – 12:00 në tel. 038/ 248 - 636 ose përmes emailit [email protected]