Ftesë për aplikim

FTESË PËR APLIKIM
SHKOLLA PËR INTEGRIM EUROPIAN
mars – prill 2017


Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS (www.kfos.org) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org).

Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të ngritjes së njohurive mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një faktor global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të integrimit europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë – BE. Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës është përgatitja e kuadrove rreth sfidave drejt Integrimit Europian. Ky qëllim është arritur në masë të madhe duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane, rrjedhimisht duke i bërë të gatshëm që njohuritë e fituara t’i transferojnë dhe përdorin në punën e tyre. Për më shumë se dhjetë vite të ekzistencës së saj, Shkollën e kanë vijuar mbi 1000 pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm, si: administrata publike, shoqëria civile, mediet, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale dhe zyret ndërkombëtare në Kosovë.

Zhvillimet në Bashkimin Europian, hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, roli dhe ndikimi i politikave kyçe të BE-së në vendin tonë, si dhe intensifikimi i marrëdhënieve Kosovë – BE, janë elemente që kanë ndikuar në ridizajnimin e këtij moduli.

Shkolla do të ofrojë 1 modul bazik me 4 punëtori për një grup prej 20 të përzgjedhurish me temat:

1. Institucionet dhe vendimmarrja në Bashkimin Europian, 27 - 28 mars 2017;
2. Korniza ligjore e Bashkimit Europian: acquis communautaire, 5 - 6 prill 2017;
3. Politikat kyçe të Bashkimit Europian, 12 - 13 prill 2017;
4. Kosova dhe Bashkimi Europian, 19 prill 2017.

Pas përfundimit të 4 punëtorive, pjesëmarrësit e Shkollës do t’i nënshtrohen testit vlerësues.

Të gjitha punëtoritë do të mbahen në Prishtinë. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e moshës madhore që veprojnë në Kosovë dhe që janë në marrëdhënie pune. Përparësi në përzgjedhje do të kenë kandidatët të cilët dëshmojnë se pjesëmarrja do t’i ndihmojë me njohuri institucionit apo organizatës në të cilën ai/ajo punon.

Aplikacioni plotësohet online dhe duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e mëposhtme:
1) Formulari për aplikim i plotësuar online (webfaqja www.shkollaeuropiane.org)
2) Rezyme profesionale – CV
3) Letër motivimi për pjesëmarrje
4) Letër rekomandimi e dedikuar për këtë shkollë (nënshkruar dhe e vulosur nga punëdhënësi)

Afati i fundit për aplikim është 10 mars 2017, ora 12:00

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen përmes email-it. Informata më të hollësishme mund të gjeni në webfaqen e Shkollës www.shkollaeuropiane.org ose çdo ditë pune prej orës 10:00 – 12:00 në tel. 038 248 - 636 ose përmes email adresës [email protected].


Përkrahur nga:

Info të shkurta

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin Bazik, mars-prill 2017. Lista e pjesëmarrësve.

Prej kohës kur u shpall thirrja për aplikim në Modulin Bazik të Shkollës, pati një interesim të vecantë. Mes dhjetëra aplikuesve komisioni përzgjodhi kanditatët të cilët plotësonin kriteret përkatëse, ku kujdes të vecantë në përzgjedhje iu kushtua përfshirjes të të gjitha segmenteve të shoqërisë.

Në vijim të procedurave për regjistrim kandidatët e përzgjedhur janë të lutur që nga data 20 mars 2017, prej orës 12:00, të paraqiten pranë zyrave të KCSF (adresa: Fazli Greiqevci 55, 10000, Prishtinë) për:

  • Nënshkrimin e  marrëveshjes për pjesëmarrje. Kjo është nje marrëveshje që lidhet mes kandidatëve të përzgjedhur dhe Shkollës për Integrim Europian.

  • Dorëzimin e  kopjes origjinale të konfirmim për lirim nga puna (kliko për ta shkarkuar) dokument i cili duhet plotësuar, vulosur dhe nënshkruar nga punëdhënësi. Ky dokument tregon që organizata/instiucioni ështe dakort me vijueshmërinë e kandidatit në të gjitha punëtoritë e Modulit Bazik. Plotësimi i këtij dokumenti është i detyrueshëm për regjistrim, dhe  kopja origjinale duhet dorëzuar brenda afatit.

  • Dorëzimin e 1 fotografie e cila do ti bashkangjitet dosjes të secilit kandidat.


Data e fundit për dorëzimin e dokumentave te lartpërmendura dhe nënshkrimit të kontratës është 24 mars 2017, e premte, ora 12:00.

Shënim: Për cdo komunikim apo informacion më të detajuar ju lutem na shkruani në [email protected] ose na telefononi në  038 248 636 dhe 038 248 643 çdo ditë pune nga ora 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 16:00.