Të Diplomuarit - Alumni

Në të kaluarën shkollën kanë ndjekur vendim marrës dhe politikë bërës kyç deri te një numër serioz i liderëve të rinj nga zyrtarët qeveritar, shoqëria civile, mediat dhe sektori privat. Pjesëmarrja e shërbyesve civil, personelit i cili punon për media dhe OJQ, stafi i institucioneve ndërkombëtare në Prishtinë, personeli që punon për SHPK, TMK, Autoritetin e Doganave dhe profesionistë që punojnë për kompani të suksesshme dhe banka e bën grupin aq heterogjen as mund të bëhet. Ky format ofron një ambient të mrekullueshëm gjatë ligjëratave për diskutime të hapura dhe interesante. Grupi heterogjen e pasuron frymëzimin e shkollës dhe është një pasuri e rëndësishme për të pasur perspektivë të ndryshme në debate dhe zhvillimin e dialogut.
 

 • Gjenerata e parë
 • Gjenerata e dytë
 • Gjenerata e tretë
 • Gjenerata e katërt
 • Gjenerata e pestë
 • Gjenerata e gjashtë
 • Gjenerata e shtatë
 • Gjenerata e tetë
 • Gjenerata e nëntë
 • Gjenerata e dhjetë
 • Gjenerata e njëmbëdhjetë
 • Gjenerata e dymbëdhjetë
 • Gjenerata e trembëdhjetë
 • Gjenerata e katërmbëdhjetë
 • Gjenerata e pesëmbëdhjetë
 • Gjenerata e gjashtëmbëdhjetë
 • Gjenerata e shtatëmbëdhjetë
 • Gjenerata e tetëmbëdhjetë
 • Gjenerata e nëntëmbëdhjetë
 • Gjenerata e njëzetë
 • Gjenerata e njëzetëenjë

Info të shkurta

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për Modulin Bazik, mars-prill 2017. Lista e pjesëmarrësve.

Prej kohës kur u shpall thirrja për aplikim në Modulin Bazik të Shkollës, pati një interesim të vecantë. Mes dhjetëra aplikuesve komisioni përzgjodhi kanditatët të cilët plotësonin kriteret përkatëse, ku kujdes të vecantë në përzgjedhje iu kushtua përfshirjes të të gjitha segmenteve të shoqërisë.

Në vijim të procedurave për regjistrim kandidatët e përzgjedhur janë të lutur që nga data 20 mars 2017, prej orës 12:00, të paraqiten pranë zyrave të KCSF (adresa: Fazli Greiqevci 55, 10000, Prishtinë) për:

 • Nënshkrimin e  marrëveshjes për pjesëmarrje. Kjo është nje marrëveshje që lidhet mes kandidatëve të përzgjedhur dhe Shkollës për Integrim Europian.

 • Dorëzimin e  kopjes origjinale të konfirmim për lirim nga puna (kliko për ta shkarkuar) dokument i cili duhet plotësuar, vulosur dhe nënshkruar nga punëdhënësi. Ky dokument tregon që organizata/instiucioni ështe dakort me vijueshmërinë e kandidatit në të gjitha punëtoritë e Modulit Bazik. Plotësimi i këtij dokumenti është i detyrueshëm për regjistrim, dhe  kopja origjinale duhet dorëzuar brenda afatit.

 • Dorëzimin e 1 fotografie e cila do ti bashkangjitet dosjes të secilit kandidat.


Data e fundit për dorëzimin e dokumentave te lartpërmendura dhe nënshkrimit të kontratës është 24 mars 2017, e premte, ora 12:00.

Shënim: Për cdo komunikim apo informacion më të detajuar ju lutem na shkruani në [email protected] ose na telefononi në  038 248 636 dhe 038 248 643 çdo ditë pune nga ora 09:00 - 12:00 dhe 13:00 - 16:00.