Të Diplomuarit - Alumni

Në të kaluarën shkollën kanë ndjekur vendim marrës dhe politikë bërës kyç deri te një numër serioz i liderëve të rinj nga zyrtarët qeveritar, shoqëria civile, mediat dhe sektori privat. Pjesëmarrja e shërbyesve civil, personelit i cili punon për media dhe OJQ, stafi i institucioneve ndërkombëtare në Prishtinë, personeli që punon për SHPK, TMK, Autoritetin e Doganave dhe profesionistë që punojnë për kompani të suksesshme dhe banka e bën grupin aq heterogjen as mund të bëhet. Ky format ofron një ambient të mrekullueshëm gjatë ligjëratave për diskutime të hapura dhe interesante. Grupi heterogjen e pasuron frymëzimin e shkollës dhe është një pasuri e rëndësishme për të pasur perspektivë të ndryshme në debate dhe zhvillimin e dialogut.
 

 • Gjenerata e parë
 • Gjenerata e dytë
 • Gjenerata e tretë
 • Gjenerata e katërt
 • Gjenerata e pestë
 • Gjenerata e gjashtë
 • Gjenerata e shtatë
 • Gjenerata e tetë
 • Gjenerata e nëntë
 • Gjenerata e dhjetë
 • Gjenerata e njëmbëdhjetë
 • Gjenerata e dymbëdhjetë
 • Gjenerata e trembëdhjetë
 • Gjenerata e katërmbëdhjetë

Info të shkurta

FTESË PËR APLIKIM - SHKOLLA PËR INTEGRIM EUROPIAN Shtator – Dhjetor 2014

Shkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur  - KFOS (www.kfos.org)  dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile - KCSF (www.kcsfoundation.org).

Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën legjislative, politikat dhe proceset e politikave në BE, Europën si një lojtar global, si dhe të ardhmen e rajonit brenda procesit të Integrimit Europian, me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE.  Qëllimi i përgjithshëm i Shkollës është të përgatisë liderët e ardhshëm të kuptojnë sfidat e Integrimit Europian. Qëllimi kryesor i shkollës është arritur duke ngritur nivelin e njohurisë dhe vetëdijes ndër pjesëmarrësit në çështjet dhe politikat europiane dhe rrjedhimisht të transferojnë dhe përdorin njohuritë e fituara në ambientin e tyre punues. Për gati dhjetë vite të ekzistencës së saj, Shkollën e kanë vijuar rreth 1000 pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm si administrata publike, shoqëria civile, mediat, bizneset, organizatat e ndryshme profesionale dhe zyret ndërkombëtare në Kosovë.

Zhvillimet në Bashkimin Europian, hyrja në fuqi e Traktatit të Lisbonës, nevojat për gazetari hulumtuese nga fusha e BE-së, ngritja e përgjegjsive dhe mundësive në nivelin lokal, programimi dhe zbatimi i Kornizës financiare 2014-2020, si dhe intensifikimi i kësaj agjende në vendin tonë, janë elemente që do të ndikojnë në formatin e ri të Shkollës. Duke filluar nga ky vit, Shkolla do të ofrojë aktivitete në disa nivele, të dizajnuara enkas për grupe të ndryshme varësisht nga niveli i njohurive paraprake. Ndër aktivitetet që do të ofrohen nga Shkolla gjatë vitit 2014 janë: 1) Ligjërata të hapura, 2) Çmimi për punimin më të mirë hulumtues-gazetaresk nga fusha e integrimit europian; 3) Module bazike të trajnimit për grupe të vogla; dhe 4) Punëtori e trajnime specifike të bazuara në nevojat e artikulara nga vetë administrata lokale.

Shkolla ofron 1 modul bazik me 4 punëtori që ofrohet për të gjithë të interesuarit e rinj. Seminari hapës mbahet në Durrës, derisa punëtoritë tjera mbahen në Prishtinë. Ky grup do të ketë gjithsej 20 pjesëmarrës të përzgjedhur. Konkursi është i hapur për të interesuarit e të gjitha komuniteteve etnike që jetojnë në Kosovë. Përparësi në përzgjedhje do të kenë kandidatët të cilët dëshmojnë se pjesëmarrja do ti ndihmojë me njohuri organizatës në të cilën ai/ajo punon. Projekti financohet nga KFOS dhe ofrohet falas për pjesëmarrësit.

Aplikacioni bëhet online dhe duhet të përmbajë të gjitha dokumentet e mëposhtme:
1)    Formulari për aplikim i plotësuar online (webfaqja www.shkollaeuropiane.org )
2)    Rezyme profesionale – CV (shqip, serbisht ose anglisht)
3)    Letër motivimi për pjesëmarrje (shqip, serbisht ose anglisht)
4)    Letër rekomandimi e dedikuar për këtë shkollë – nënshkruar dhe e vulosur nga punëdhënësi.

Afati për aplikim për modulin bazik është 12 shtator, 2014 (e Premte)  ora 14:00

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen me e-mail. Informata më të hollësishme për projektin mund të mirren në web faqen e shkollës www.shkollaeuropiane.org ose çdo ditë pune prej orës 10:00 – 12:00 në tel. 038/ 248 - 636 ose përmes emailit [email protected]